Αγαπώ σε αγαπάς με

 

Αγαπώ σε αγαπάς με,
νάζια τσαλούμια ευτάς με,
θαρρείς είσαι εσύ η μάνα μ'
ντ' εποίκα σε, καταράσμε.

Ρεφρέν
Εγώ ΄θέλω να παίρω σε
'ς σο σπιτ' νύφε να φέρω σε,
άμον παρχαρί τσιτσέκι,
πάντα 'ς σο χερ' να κρατώ σε.

Τρανόν δουλείαν έπαθα
εν' έπαθα εν' έμαθα,
περισσάν επίκες με 'σύ
'πουσμάνεψα ντ' εγενέθα.

Ρεφρέν

Ολ' εσένα αγαπούνε
για τ'εσένα τραγωδούνε,
το γαβάλ και η κεμεντζέ
για τεσέν μοιρολογούνε.

Ρεφρέν

Χώρια χώρια μη στέκουμε,
κάθα εις σ' έναν μερέαν,
έλα οι δύεν εντάμα
ας ευτάμ' έναν φωλέαν.

Ρεφρέν

Lyrics source

 

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'