Θα σπίγγω

Lyrics by panikasp


Θα σπίγγω σπίγγω και κόφτω τρυγώναμ την ανάσας (2)
θα δίγω φίλεμαν ζωής απές σα ψύα τ' άσπρας. (2)

Ρεφρέν
Θερίον εν το σεβνταλούκ κι εποίκες άτο ψίλλον (2)
τρυγώναμ ασ'ο τέρεμαν εψόφεσεν ο σκύλον. (2)

Θα σπίγγω σπίγγω εθαρώ πουλί μ' εσέν θα γλύνω (2)
δυο χρόνεα κι εφέκες με το σπαρελί σ' να λύνω. (2)

Ρεφρέν

Θα σπίγγω σπίγγω και κοφτώ τη κάρδιας σης τον χτύπον (2)
κανείς ο κόσμον κι' έποικεν αμόν εμέν αήκον. (2)

Ρεφρέν

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'