Μάνα Μάνα

The following song exists in Turkish under the title Çayeli'nden Öteye (video).
View the lyrics in Turkish here 

Μάνα μάνα α μανα
μανιτσαμ’ μάνα α μάνα
εθάρνα εν η καρδια μ’
ωχ να λεϊ εμέν.
τ’ 'ομετεα μ’ εθολώσαν
ασίν αροθυμίαν,
ωχ να λεϊ εμέν.

Απέλπισμενος ο άχαρον
απέλπισμενος ο άχαρον
επίγα σον γιατρόν
ωχ να λεϊ εμεν.
Ατός αμόν ντο είδε με
ετέρνεν τον Θεόν,
ωχ να λεϊ εμέν.

Την ψυ μ’ έρθαν να παίρνε,
εσέν πα κι πονούν,
ωχ να λεϊ εμέν.
Ολόερα σο ματέα μ’
ολόερα σο ματέα μ’
αγγέλ μάνα πετούν,
ωχ να λεϊ εμέν.

Το χέρι σ’ μάνα δωσ’ μα
το χέρι σ’ μάνα δωσ’ μα
ας κλείσκουμε φιλώ
και εσέν ευχαριστώ.
Τ’ οματέα μ’ ελα
κλείδα κι ας αποχαιρετώ
κι ας πάγω σον Θεόν.

Lyrics source: Μάνα μάνα :: tragoudia sarkilar /soukoupidis (webnode.cz) 

Related Articles

Αδά σον κόσμον αγαπώ

Αγγελούδι μ'